Για όλες τις Τάξεις

(Νέο Σύστημα)

Για να προαχθεί ένας μαθητής στην επόμενη τάξη θα πρέπει να έχει Γενικό Βαθμό Προαγωγής (Μέσος όρος των μαθημάτων που εξετάζονται γραπτά συμπεριλαμβανομένου του μαθήματος της Ερευνητικής Εργασίας) ίσο ή μεγαλυτερο του 9,5.

Στην περίπτωση που κάποιος μαθητής έχει βαθμό προαγωγής μικρότερο του 9,5, τότε ξαναεξετάζεται γραπτά στα μαθήματα εκείνα που έχει μέσο Όρο προφορικής και Γραπτής Βαθμολογίας κάτω από 9,5 τον Σεπτέμβριο. Άν μετά την εξέταση του Σεπτεμβρίου, συγκεντρώσει Γενικό Βαθμό πάνω από 9,5 τότε προάγεται, διαφορετικά επαναλαμβάνει την τάξη.